BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на ЦНСТ-град Чирпан” - ПРИКЛЮЧЕНА

Обявление на Община Чирпан за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

ВАЖНО!!!
С настоящото съобщение Община Чирпан уведомява всички участници, че на 24.01.2013г. от 13,30 часа в заседателна зала, етаж 2 в сградата на Община Чирпан ще се проведе заседание за отваряне на плика с предлаганата цена.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 Разяснение по чл.29
2 Разяснение по чл.29

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4