BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”(Прекратена на 02.11.2012г.)

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, ДБФП №.. BG161PO001/1.1-12/2011/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
(Прекратена на 02.11.2012г.)

01 Начална страница
02 Решение
03 Обявление
04 Предварително обявление
05 Документация
06 Количествено - стойностна сметка
07 Отговор по чл.29 от ЗОП

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4