BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Инжинеринг (работно проектиране и стрителство) "Ремонт и обновяваване на образoвателни институции в Община Чирпан" - ПРИКЛЮЧЕНА

Документация за Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг ( работно проектиране и строителство) с предмет:„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с настоящото Ви информираме, че на 05.07.2011 г. от 11:00 часа в заседателна зала, етаж 1 на общинска администрация гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”. Обществената поръчка се реализира в изпълнение на одобрен проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” , приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Документация
Съдържание
Том 1
Заповед
Решение
Обявление
Том 2
Книга 3
Договор
Кол. сметки

mig-chipran

Вход

July 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31