BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

 • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

 • Преброяване 2021

 • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

 • 1
 • 2
 • 3

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:
1. Заявление по образец 1
2. Заявление по образец 2.
3. Заявление по образец 2054.
4. Заявление по образец 4.
5. Документ за собственост.
6. Договор в нотариална форма с останалите собственици при съсобственост, при необходимост и писмено съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
7. Оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от лицензирана фирма консултант по чл. 142,ал.6 т.2 от ЗУТ за обекти от първа и втора категория строеж или решение на Експертния съвет по чл.142, ал.6 т.1 от ЗУТ за всички останали категории строежи.
8. 3 /три/ копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласувани с организациите, предоставящи обществени услуги при условията и реда на специалните закони.
9. Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория.
10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.11. Скица(виза) за проучване и проектиране, издадена от Главния архитект, в случаите когато е задължителна.
11. Решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
12. Съгласуване с Министерство на културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
13. Документ за платена такса.
Отговорно лице за извършване на услугата: Главен архитект
Срок за изпълнение на услугата: 30 дни за проектите с оценка за съответствие, изготвена от ЕСУТ и 14 дни за проектите с оценка за съответствие, изготвена от лицензирана фирма-консултант..
Забележка: В срока не е включено времето, през което проектите са върнати за извършване на промени по законосъобразност.
Такса:
Съгласно т.I от Приложението към Наредбата- Услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

 • Жилищни сгради : РЗП x 0,70 лв./кв.м.
 • Обекти за складово-произв., търговска и общ.обслужваща дейност:

а) до 200кв.м.-РЗП x 0,80 лв./кв.м.
б) над 200кв.м.- РЗП x 0,60 лв./кв.м.

 • допълващо застрояване:РЗП x 0,60 лв./кв.м.
 • промяна на предназначение на обектите, преустройства, ремонти и реконструкции: РЗП x 0,80 лв./кв.м.
 • огради по чл.48 ал.6 от ЗУТ: 1,00 лв./линеен метър, но не по-малко от 20 лв.
 • мрежи и съоръж. на техн. инфраструктура /в т.ч. улични мрежи и съоръжения, пътища, улици, и транспортни мрежи и съоръжения, водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни мрежи и съоръжения, геозащитни съоръжения и съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци/- 1,00 лв./ линеен метър,но не по-малко от 100 лв.
 • Търговски обекти и други обслужващи дейности по чл.56 от ЗУТ- 30 лв. еднократно.
 • Елементи на градското обзавеждане /спирки на градския транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др.- 20 лв. еднократно.
 • Рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи- 20 лв. еднократно.
 • Други обекти, свързани с устройство на териториите- 30 лв. еднократно.
 • одобряване на инвестиционни проекти, внесени с комплексен доклад, съставен от фирма-консултант- РЗП х 0,80 лв./кв.м. , не по малко от 100 лв.

Такса:
Съгласно т.II от Приложението към Наредбата- Услуги за съгласуване /експертизиране/ от ЕСУТ при Община Чирпан.

 • оценяване на всички части на инвестиционните проекти за съответствието им със съществените изисквания към строежите съгласно чл.142 ал.6 т.1 от ЗУТ:

а) жилищни сгради - 50,00 лв.еднократно
б) нежилищни обекти за складово-производствена,търговска и обществено-обслужваща дейност и техните преустройства,реконструкции, исновни ремонти и смяна на предназначение – 100,00 лв. еднократно.
в) мрежи и съоръжения на техн.инфраструктура /в т.ч. улични мрежи и съоръжения, пътища, улици, и транспортни мрежи и съоръжения, водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни мрежи и съоръжения, геозащитни съоръжения и съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци/ - 100,00 лв. еднократно.
г) др.обекти, свързани с устройството на териториите – 50,00 лв. еднократно.

Забележка: Стойността на таксите за оценка на съответствието на инвестиционния проект от ЕСУТ се внасят едновремнно със стойността на таксата за одобряване на проекта.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1