BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

 • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

 • Преброяване 2021

 • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

 • 1
 • 2
 • 3

Изчертаване скици – извадки от действащите планове за недвижим имот с указан начин на застрояване

Необходими документи:
1. Заявление по образец - 2027
2. Документ за собственост /нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, договор за покупко-продажба, протокол за делба или др./
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
4. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен архитект, Гл. инженер и Главни специалисти “Кадастър и регулация”.

Срок за изпълнение на услугата и Такса:
1.1.Издаване на скица-извадка от ЗРП за изработване на нов ПУП /подробен устройствен план/ или изменението му с нанесени основни кадастрални и специализирани данни, застрояване, подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и др. съгласно изискванията на чл.47 от Наредба №8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

а) за един урегулиран поземлен имот и съседните му/включително и през улица/

 • обикновена услуга /в срок до 14 дни/ - 30 лв.
 • бърза услуга / в срок до 7 дни / - 60 лв.
 • експресна услуга /в срок до 3 дни / - 90 лв.

б) за един квартал

 • обикновена услуга /в срок до 14 дни/ - 60 лв.
 • бърза услуга /в срок до 7 дни/ - 120 лв.
 • експресна услуга /в срок до 3 дни / - 180 лв.

в) за издаване на скица на поземлен имот/УПИ/ с производствено или складово предназначение /включително и в Промишлена зона/ с площ над 10 000 кв.м.

 • обикновена услуга /в срок до 14 дни/ - 70 лв.
 • бърза услуга /в срок до 7 дни/ - 140 лв.
 • експресна услуга /в срок до 3 дни / - 210 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1