BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Допълване (поправка) на действащ кадастрален план

Необходими документи:
1. Заявление по образец от всички собственици на парцели, за които се отнася допълването (поправката) на кадастралния план.
2. Документ за собственост от всички собственици на поземлени имоти, за които се отнася искането за допълването (поправката) на кад.план- нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, съдебно решение, протокол за делба, заповед от Областната администрация за отписване и други.
3. Удостоверение за наследници – при необходимост.
4. Скица-проект за изменение на кадастралния план.
5. Заверена екзекутивна документация по чл.175 ал.5 от ЗУТ в част „геодезия” в случаите на новоизградени,пристроени или премахнати сгради.
6. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината, Гл. инженер и Гл.специалисти “Кадастър и регулации”.
Срок за изпълнение на услугата: изменението се нанася в кадастралния план в 5-дневен срок след влизане в сила на заповедта.
Такса: 50 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1