BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Регистриране въвеждането на строеж и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от V категория

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или учредени сервитутни права по силата на специален закон;
3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
8. Документи,удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
9. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
11. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
12. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главния архитект, Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 7 дни от постъпване на заявлението.
Такса: 100 лв.
за вилни сгради и допълващо застрояване- 70 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1