BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

С любов и грижа за нашите деца

Община Чирпан стартира реализацията на проект № BG051PO001-5.2.12-0058-C0001 „С любов и грижа за нашите деца”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. Основната цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Чирпан - Център за настаняване от семеен тип. Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите. Това е процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността. Специфичните цели на проекта са:

  • Реализиране на модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда, близка до семейната;
  • Планиране на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал;
  • Създаване на нова форма на социална услуга в общността, основана на професионалната оценка на нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

Продължителността на проекта е 16 месеца, от които 12 месеца ще бъдат предоставяна социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”. Нейни ползватели са деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТ – град Чирпан. Капацитетът на услугата е 12+2 деца/младежи.

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Ръководител ЦНСТ”:

Обявление;

Документи за кандидатстване;

Протокол за допуснати и недопуснати до интервю кандидати;

Протокол за класиране

Обявление за подбор на персонал на ЦНСТ

Обявление;

Документи за кандидатстване;

Протокол за допуснати и недопуснати до интервю кандидати;

Протокол за класиране

Община Чирпан обявява, че стартира процедура по реда на глава Глава осма „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” запредставяне на оферти за:

Подбор на експерти и консултант  в "Център за настаняване от семеен тип" град Чирпан по проект № BG051PO001-5.2.12-0058-C0001 „С любов и грижа за нашите деца”, по схема „Да не изоставяме нито едно дете” , компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” , осъществяван от община Чирпан по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г„по следните обособени позиции:

1.Логопед;  ;

2.Рехабилитатор ;

3.Психолог;

4.Специален педагог;

5.Психиатър;

6. Педиатър;

7.Консултант за изготвяне документацията на услугата;

Публичната покана е публикувана на портала на обществените поръчки и пълната документация може да бъде намерена тук.

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ:

Обявление;

Документи за кандидатстване;

Протокол за допуснати  и недопуснати за събеседване кандидати

Протокол класиране

 

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” и „Възпитател” в ЦНСТ:

 

Обявление;

Документи за кандидатстване;

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за социлаен асистент и възпитател

Протокол класиране социален асистент и възпитател

 

 Обявление за подбор на кандидати за длъжност  „Възпитател”

Обявление

Документи за кандидатстване

 

 

 Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” 

Обявление

Документи за кандидатстване

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност социален асистент

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност възпитател

Протокол от събеседване за длъжността възпитател

Протокол от събеседване за длъжността социален асистент

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” 

Обявление

Документи за кандидатстване

Обявление за длъжност възпитател

Документи за кандидатсване

Протокол допуснати кандидати

Обявление за длъжност социален асистент

Документи за кандидатстване

Протокол допуснати кандидати

Протокол от интервю за длъжност социален асистент

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент”

Обявление

Документи за  кандидатстване

Протокол допуснати кандидати

Протокол класиране

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател”

Обявление

Документи за кандидатстване

Протокол допуснати кандидати

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” - дата на публикуване 30.03.2015 г.

Обявление

Документи за кандидатстване

Протокол допуснати кандидати

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” - дата на публикуване 11.05.2015 г.

Обявление

Документи за кандидатстване

Протокол за класиране на възпитател

Обявление за подбор на кандидати за длъжност "Хигиенист" - дата на публикуване 1.06.2015 г.

Обявление

Документи за кандидатстване

Протокол за допуснати кандидати за длъжност "Хигиенист"

Класиране на кандидати за длъжност "Хигиенист"

 Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” 

Обявление

Документи за кандидатсване

Протокол за допуснати кандидати за длъжност "Възпитател"

 

 Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” 

Обявление

Документи за кандидатсване

Протокол за допуснати кандидати за длъжност "Възпитател"

 

Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” 

Обявление

Документи за кандидатсване

Протокол за допуснати кандидати за длъжност "Възпитател"

 

mig-chipran

Вход

June 2022
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2