BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Подкрепа за достоен живот

Oбщина Чирпан в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”1, ще осъществи подбор напотребители на социалната услуга „личен асистент”, както и подбор на лични асистенти за предоставяне на социалната услуга „личен асистент” в община Чирпан.

І. Подбор на кандидатите за потребители  на социалната услуга   „Личен асистент”.

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

-   лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

-   лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

-   лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

-   деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

    2. Срок за кандидатстване от 11.11.2013 год. до 15.11.2013 год.

    3. Необходими документи за кандидатстване:

-        документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)

-        документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

-        експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)

-        документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

-        декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)

-        пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично

-        заявление по образец на проекта/Приложение № 10/;

ІІ. Подбор на кандидатите за длъжността „личен асистент”.

   1. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

            безработни лица;

            трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

            неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

• Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

• Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

• За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти  - лица с помагащи професии, които  могат да извършват почасов труд.

• Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

2. Срок за кандидатстване от 11.11.2013 год. до 15.11.2013 год.

3. Необходими документи за кандидатстване:

•    документ за самоличност (копие)

•    автобиография

•    свидетелство за съдимост

•    служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

•    служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

•    служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

•    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

•    копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

•    пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

•    заявление по образец на проекта/Приложение № 4/;

          ІV. Списъците на класираните кандидат-потребители, ще бъдат обявени на интернет страницата на община Чирпан и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Чирпан до 17:00 часа на 02.12.2013 год.

          V. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати за лични асистенти, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на интернет страницата на община Чирпан и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Чирпан до 17:00 часа на 21.11.2013 год.

        

          КИЧКА ПЕТКОВА

          КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

          Дата: 11.11.2013 год.

          град Чирпан

 

ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

mig-chipran

Вход

June 2022
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2