BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Вписване в регистър на издадени технически паспорти на строежите
Общ устройствен план на град Чирпан и землището му
Допълване (поправка) на действащ кадастрален план
Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Издаване на виза за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности
Издаване на разрешения за строеж на сгради, съоръжения, инсталации и линейни обекти
Издаване удостоверения за факти и обстоятелства за ТСУ
Изчертаване скици – извадки от действащите планове за недвижим имот
Изчертаване скици – извадки от действащите планове за недвижим имот с указан начин на застрояване
Одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения
Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж
Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно изполване
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Попълване на характеристики за деклариране на недвижими имоти
Предаване и удостоверяване с печат на общинска администрация на екзекутивна документация по чл.175 ал.1 и 2 от ЗУТ
Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП
Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца
Проверка на фундаментите за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП
Разрешение за премахване на сграда. Издаване на удостоверение за фактическото й премахване
Регистриране въвеждането на строеж и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от IV категория
Регистриране въвеждането на строеж и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от V категория
Заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

mig-chipran

Вход

September 2022
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1