BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Достъп до информацията

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Чирпан

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществената информация в Община Чирпан

Заявление за достъп до обществената информация

Искане на предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществената информация (ДОИ) в Община Чирпан за 2020 г.

Информация за реда за обжалване на дейстията и на издадените актове

Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби

Информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността 

Отговорно звено за работа по ЗДОИ

Харта на клиента

Политика на Община Чирпан по качеството и околната среда

Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.

Програма за реализация на План за развитие на Община Чирпан за периода 2014-2020 г.

Закон за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Чирпан и форматите в които е достъпна

Статут за звено за вътрешен одит

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Община Чирпан

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1