BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Наредби

Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Чирпан

Наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чирпан

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба №4  за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за символиката за град Чирпан

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Таблица към наредба №1

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Чирпан

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Чирпан

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински детски градини на територията на Община Чирпан

Решение №190

Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан

Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан

Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан 

Наредба №6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан

Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средствa на територията на Община Чирпан

Наредба №8 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Чирпан

Наредба №9 за управление на отпадъците

Наредба №10 за условията и реда за провеждане и обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Чирпан

Наредба №11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на Община Чирпан

Наредба № 12 за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ на територията на община Чирпан

Наредба 13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Чирпан

Процедура за избор на финансова или кредитна институция

Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан

Приложения към Наредба № 15

Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на Община Чирпан

mig-chipran

Вход

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4