BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

KRACHOLOVУправителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, г-жа Петя Донова връчи на Кмета на община Чирпан – г-н Ивайло Крачолов одобрения и съгласуван План за интегрирано развитие на Община Чирпан. Планът бе приет от Общински съвет град Чирпан с Решение № 182 през месец септември.

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г. 

Планът за интегрирано развитие на община Чирпан е със срок на действие 7 години. Той е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината и в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Част от колектива разработил плана е арх. Белин Моллов. Като комплимент към екипа на Общината, управителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, подари на г-н Ивайло Крачолов картина, акварел изработена от арх. Моллов, която е и корица на разработеният план, с пожелания за успешна реализация на всички заложени в ПИРО цели.

ПИРО е публично достъпен на сайта на Община Чирпан. 

mig-chipran

Вход

October 2021
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6