BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Нов дом за деца, лишени от родителска грижа в Чирпан

011sКметът на Община Чирпан подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности с Управителя на „Бигла – III” ОДД – Красимир Шалев. Писмената договорка касае проект “Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан”, одобрено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

Проектът е разработен в рамките на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 –2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. На територията на Община Чирпан няма действащи институции за настаняване на деца, като те са настанени в домове в други общини. Поради тази причина нуждата от изграждането на Център за настаняване от семеен тип е водеща, като социална услуга, заменяща институционалната грижа, коментира на срещата Кметът на общината г-жа Кичка Петкова. Целта е не само да бъдат преместени децата, а да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната, създаваща им благоприятни условия за живот, допълни още тя. Общата стойност на проекта е: 822 242.55 лв., от които 123 336.38 лв. са съфинансирани от Държавния Бюджет и 698 906.17лв. от Европейския фонд за Регионално развитие. Стойността на строителните дейности е близо 533 000 лева. Крайният срок за изпълнение на проекта е 28.12.2013г. “Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан” цели осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Чирпан. Центърът ще е с капацитет: 12 деца и младежи, отглеждани в институции, като се предвиждат 2 допълнителни места за настаняване на деца по спешност от общността. Реализацията на проекта ще допринесе за модернизирането на социална инфраструктура на територията на община Чирпан, позволяваща предлагане на съвременни социални услуги, адаптирани към реалните потребности на деца и младежи, лишени от родителска грижа и/или деца и младежи с увреждания. Ще бъдат създадени условия за заменяне на институционалната грижа и предоставяне на нова, качествена социална услуга с капацитет - до 14 деца и младежи от рискови групи, предоставяне на грижа в близка до семейната среда. Чрез изграждането на ЦНСТ ще бъде преодоляна социалната изолация и ще бъдат създадени предпоставки за социално включване и интегриране в общността. Ще се създадат условия за разкриване и предлагане на социални услуги на територията на региона, които ефективно да отчитат индивидуалните нужди на всеки един потребител, адаптирани към основните потребности на включените деца и младежи и оказващи положително влияние върху тяхното поведение и цялостното им развитие. Този тип „подслон” е в подкрепа на политиката, определена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, а именно в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал.

 


mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3