BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Пресконференция - 12.04.2013г.

1365149192Пресконференция по повод приключването на проект BG161PO001/1.1-01/2007/067 “Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” организира Община Чирпан.

Пресконференцията ще се проведе на 12 април 2013 година, от 11.00 часа, в сградата на Общинска Администрация – Чирпан, адрес: гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, ет.І, Заседателна зала.
На 24 юни 2010 година, Община Чирпан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година и стартира реализацията на проект BG161PO001/1.1-01/2007/067 „Ремонт и обновяване на образователни институции в община Чирпан. Проекта е на стойност 4 928 890,60 лева и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С реализацията на проекта се извършиха на стоително-ремонтни дейности на сградите на училищата СОУ „П.К.Яворов”, ОУ „Васил Левски” и НУ „Свети Климент Охридски”.

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3