BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на ЦНСТ-град Чирпан” - ПРИКЛЮЧЕНА

Обявление на Община Чирпан за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

ВАЖНО!!!
С настоящото съобщение Община Чирпан уведомява всички участници, че на 24.01.2013г. от 13,30 часа в заседателна зала, етаж 2 в сградата на Община Чирпан ще се проведе заседание за отваряне на плика с предлаганата цена.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 Разяснение по чл.29
2 Разяснение по чл.29

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1