BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обжалвания

 

Протест от ОП Стара Загора против наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба на Общински съвет Чирпан за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №255 от 27.04.2017 г.

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №259 от 27.04.2017 г.

Решение №208 от 21.07.2017 г. на административен съд Стара Загора против решение №259 на общински съвет Чирпан 

Решение №8 от 31.01.2018 г. на административен съд Стара Загора против решение №321 от 26.10.2017 г. на общински съвет Чирпан

Протест №2837/2017 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №393/2018 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества

Решение №193 от 20.06.2018 г. на административен съд Стара Загора против разпоредбите на чл. 29 - чл. 33 от наредбата за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.

Решение №216 от 12.07.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 41 ал. 3 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №790/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 5, ал.1, т. 1 и чл. 97, ал.3 от правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Протест №1600/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 10, чл. 11 и чл. 34, ал. 1, изр. 2 и чл.2 от ПЗР на Наредба за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Решение №270 от 15.10.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 5, ал. 1, т 1.  от Правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

mig-chipran

December 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5